Voorwaarden

Algemene voorwaarden Karels Kitchen

 

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De UVH zijn altijd te bekijken via: www.khn.nl/uvh-nl.

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, leveringen, prestaties en overeenkomsten. Met uitsluiting van voorwaarden die een opdrachtgever van toepassing mocht hebben verklaard. In gevallen waarin deze voorwaarden en/of het contract niet voorzien, is de laatst geldende versie van de UVH – wettelijk gedeponeerd te Den Haag – van toepassing.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst
  Al onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk hebben bevestigd, met acceptatie door de opdrachtgever, akkoord te gaan.
  Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk indien tijdig schriftelijk aan ons is medegedeeld en door ons schriftelijk is aanvaard.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden volgens de UVH
  Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan ons te betalen volgens de annuleringsvoorwaarden van de UVH – wettelijk gedeponeerd te Den Haag.

  -Bij annulering meer dan 6 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever niet verplicht een percentage van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 10% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 15% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 35% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 60% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 85% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen
  -Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering/overeengekomen tijdstip is de opdrachtgever verplicht 100% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag te betalen


 2. Betalingen
  -Bij akkoord van de opdracht geldt, tenzij anders overeengekomen, een minimale aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de offerte. Dat voorschot wordt verrekend met de definitieve factuur. Deze aanbetaling dient binnen een week na akkoord van de opdracht betaald te zijn.
  -Door middel van de aanbetaling is de gereserveerde datum en de offerte definitief en geldt deze tevens als annuleringsdekking.
  -De offerte is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Veranderingen in aantallen, eventuele diëten en/of reeds gemaakte afspraken vernemen wij graag minimaal één week voor de reserveringsdatum. Indien van toepassing worden eventuele extra kosten verwerkt in de definitieve factuur.

 

 1. Wijzigingen
  -Het definitieve aantal personen kan, tenzij anders overeengekomen, tot maximaal 7 dagen voorafgaande aan de uitvoering kosteloos worden gewijzigd, mits dit niet meer dan 10% afwijkt van het eerder overeengekomen aantal in de bevestiging. Dit aantal is bepalend voor de facturering.
  -Wanneer blijkt dat wij achteraf voor meer personen hebben geleverd dan is overeengekomen, zullen wij dit als meerwerk beschouwen en zal dit worden doorberekend in de eindfactuur.

 1. Productwijzigingen
  Aangezien wij afhankelijk zijn van de aanvoer van seizoensgebonden producten, behouden wij het recht om deze producten te vervangen voor een zo gelijkwaardig mogelijk product op het moment dat deze producten niet voorradig zijn of niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen.

 

 

X